Zmluvy

Interné číslo Dátum podpisu Dátum účinnosti Predmet Dodávateľ Adresa IČO Dátum podpisu Dátum zverejnenia
2017000403 23.02.2017 25.02.2017 Kúpna zmluva - pozemok C KN parc. č. 148/10 o výmere 18 m2, k.ú. Letná Spielvogel Jozef; Čapková Gizela, Ing. Park Angelinum 1130/10, 040 01 Košice 23.02.2017 24.02.2017
2017000380 22.02.2017 23.02.2017 Zmluva o spolupráci - pripísanie vernostného bonusu Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava 36854140 22.02.2017 22.02.2017
2017000382 21.02.2017 23.02.2017 Dohoda o skončení nájmu - byt č. 51 na ul. Mlynárska 5 ku dňu 15.02.2017 Kucejová Katarína Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice 21.02.2017 22.02.2017
2017000394 21.02.2017 25.02.2017 Prenájom - soc. byt č. 2 na ul. Krčméryho 1 Doležalová Júlia Krčméryho 1028/1, 040 11 Košice 21.02.2017 24.02.2017
2017000402 21.02.2017 25.02.2017 Nájomná zmluva - časť pozemku C KN č. 3006/1 o vým. 228m2, 3006/4 o vým,. 72 m2, k.ú. Terasa CALIBER, s.r.o. Narcisová 6, 040 11 Košice 36773964 21.02.2017 24.02.2017
2017000379 21.02.2017 23.02.2017 Zmluva o dielo - Dodávka a montáž nerezovej deliacej steny vo vodnopólovom bazéne, mests. kúpaliska (Červená hviezda) Inžinierske stavby, a. s.; Berndorf Bäderbau SK s.r.o. Priemyselná 6, 040 01 Košice 31651402; 36622176 21.02.2017 22.02.2017
2017000404 21.02.2017 25.02.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.02.2017 24.02.2017
2017000377 20.02.2017 23.02.2017 Kúpna zmluva - predaj pozemok C KN parc. č. 808 o výmere 18 m2, k.ú. Šaca Muchová Monika Nám. oceliarov 473/9, 040 15 Košice 20.02.2017 22.02.2017
2017000372 20.02.2017 22.02.2017 Dodatok č. 9 k zmluve č. 2010000628 o zverení HM mesta do správy Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Garbiarska 1082/4, 040 01 Košice 00696871 20.02.2017 21.02.2017
2017000389 20.02.2017 24.02.2017 Zámenna zmluva - pozemok C KN parc. č. 1604/302, novovytvorený pozemok C KN parc. č. 312/2, k.ú. Furča SZILCAR Slovakia a.s. Alejová 2, 040 11 Košice 46505881 20.02.2017 23.02.2017
2017000388 20.02.2017 24.02.2017 Nájomná zmluva - časti pozemkov, k.ú. Terasa Mestská časť Košice - Západ Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice 00690970 20.02.2017 23.02.2017
2017000391 20.02.2017 25.02.2017 Zmluva o dielo - PD pre stavbu "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach" EkoArch, spol. s r.o. Solivarská 71, 080 01 Prešov 36483711 20.02.2017 24.02.2017