Objednávky

Interné číslo Dátum vystavenia IČO Dodávateľ Adresa Predmet Dátum zverejnenia
O10307170157 22.03.2017 31648843 KOFAX, s.r.o. KOŠICE Moyzesova 62, 040 01 Košice Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 207 na Stavebnom úrade MK, pracovisko Košice - Staré mesto (výmena náhradných dielov vo fixačnej jednotke). Predpokladaná cena: 457,92 € s DPH 22.03.2017
O10307170156 22.03.2017 31648843 KOFAX, s.r.o. KOŠICE Moyzesova 62, 040 01 Košice Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 207 v kancelárii E318a (výmena náhradných dielov vo fixačnej a vyvolávacej jednotke). Predpokladaná cena: 397,08 € s DPH 22.03.2017
O10600170056 21.03.2017 44518684 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 040 01 Košice V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 3.2 Zmluvy č. 2011001832 - Špecifikácia vybraných činností a to: - Zabezpečenie údržby, opráv a prevádzky škôl a škols.zariadení bez PS v zriaď.pôsobnosti mesta Košice (vrátane deratizácie a dezinsekcie šk. zar.) - Oprava a údržba kuchynských zariadení v školských jedálňach pri MŠ bez PS v zriaď.pôsob.mesta Košice - Výkon činn. na úseku dopravy podľa kapacit.možností poskytovateľa pri poskytovaní vybr.služieb šk. a šk.zariadeniam bez PS, - Činnosti spojené s odstraňovaním havarij.stavov, odborná, technická a materiálová pomoc pre školy a škol.zar. bez PS v zriaď.pôsob.mesta Košice. V prílohe č. 1 tejto objednávky uvádzame zoznam škôl a školských zariadení bez PS, ktorým budú poskytované vybrané činnosti. V prílohe č. 2 tejto objednávky uvádzame postup a stanovené 22.03.2017
O10600170055 21.03.2017 44518684 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 040 01 Košice V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďova- teľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás zabezpečenie opravy kanalizácie v MŠ Turgenevova 38, Košice. Cena: 2 232,80 EUR s DPH (predpokladaná hodnota zákazky) 22.03.2017
O10600170054 21.03.2017 10819061 Jozef Potočňák - FLÓRA salón Trieda SNP 358/86, 040 11 Košice Objednávame si u Vás dodanie kvetov pre ocenených pedagógov pri príležitosti konania celomestských osláv Dňa učiteľov na 27.03.2017. Kontaktná osoba: p. Pancurákova, 055/6419900 Cena celkom: 250,- € s DPH 22.03.2017
O10600170053 21.03.2017 36722014 HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o. Prašná 1189/7, 040 18 Košice V zmysle predloženej cenovej ponuky si objednávame u Vás zabezpečenie občerstvenia v priestoroch Hotel Gloria Palac, Bottova 1, Košice na metodickom dni konanom z príležitosti "Osláv dňa učiteľov" v termíne 27.03.2017 so začiatkom o 12.00 hod. Cena: 1 540,- EUR s DPH (pre 140 osôb - v zmysle predloženej cen.pon.) 22.03.2017
O10307170153 20.03.2017 35883103 Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. Galvaniho 11, 821 04 Bratislava Kontajner na kolieskach, 3 zásuvky, uzamykateľný, farba dub v počte 6 ks. 22.03.2017
O10600170051 20.03.2017 33591598 Milena Leskovjanská - STATOR Ulica svornosti 574/1, 040 01 Košice Objednávame si u Vás dodanie občerstvenia na metodický deň - 23.03.2017: - 400 ks bagiet cereálnych šunkových - 400 ks minerálna voda 0,5 l - 20 ks káva nescafé 100g - 20 bal cukor HB 35 ks/bal Cena: 565,20 EUR s DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuke) Dodanie tovaru: 7,30 hod 23.03.2017 Kontaktná osoba: PhDr. Silvia Sviatková - 6419906 22.03.2017
O30000170033 20.03.2017 47651296 O.R.S. SERVIS, s. r. o. Benkova 7, 040 18 Košice Objednávam u Vás opravu motorového vozidla KE 903GL: - zadne brzdy (viď. príloha) 20.03.2017
O10307170151 20.03.2017 31690220 QALT s.r.o. Baška 168, 040 16 Baška Objednávame u Vás prehodenie kolies resp. prezutie pneumatík s vyvážením na služobných vozidlách MMK (zoznam v prílohe). Termín: po dohode Predpokladaná cena: 520,-€ s DPH 20.03.2017
O30000170032 17.03.2017 47651296 O.R.S. SERVIS, s. r. o. Benkova 7, 040 18 Košice Objednávam u vás opravu motorového vozidla Š-Octavia KE 627 HS: -homokinetický kĺb pravý+ľavý -brzdové dosky zadné -brzdové kotúče zadné združený kolektor el.motora 20.03.2017
O10307170150 16.03.2017 Daňko Pavol, Ing. Adlerova 1215/12, 040 22 Košice Objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty vecného bremena na pozemku registra C KN parc. č. 2606/1 k. ú. Stredné mesto v rozsahu určeného GP č. 22/2017. termín dodania do 31.03.2017 v troch vyhotoveniach lehota splatnosti faktúry 30 dní 17.03.2017