Prehľad dokumentov - zmlúv, faktúr, objednávok

Interné číslo Dátum IČO Dodávateľ Adresa Predmet Dátum zverejnenia
2017000403 23.02.2017 Spielvogel Jozef; Čapková Gizela, Ing. Park Angelinum 1130/10, 040 01 Košice Kúpna zmluva - pozemok C KN parc. č. 148/10 o výmere 18 m2, k.ú. Letná 24.02.2017
O10307170110 22.02.2017 48282413 APUEN AKADÉMIA s.r.o Zámocká 8, 811 01 Bratislava Prístup do videokurzu Register partnerov verejného sektora. 23.02.2017
O30000170023 22.02.2017 47531924 GDU s. r. o. Hemerkova 34, 040 23 Košice viď.príloha CP 22.02.2017
2017000380 22.02.2017 36854140 Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava Zmluva o spolupráci - pripísanie vernostného bonusu 22.02.2017
O10600170033 21.02.2017 44518684 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 040 01 Košice V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďova- teľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výmenu poškodených dverí v MŠ Ovručská 14, MŠ Turgenevova 38, MŠ Zupkova 37, Košice. Cena: 4 984,- EUR bez DPH (v zmysle predloženej predpokladanej hodnoty zákazky) 24.02.2017
O10307170108 21.02.2017 Vaško Miroslav, Ing. Československej armády 2355/28, 075 01 Trebišov Objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 574/69, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 569 m2 v k.ú. Južné mesto (podľa GP č. 16/16) za účelom pripravovaného prevodu súvisiaceho s majetkovoprávnym usporiadaním vzťahov dotknutých stavbou MET. Termín dodania: najneskôr do 28.2.2017 Lehota splatnosti faktúry 30 dní 22.02.2017
O10307170107 21.02.2017 46380434 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, 811 06 Bratislava 1. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár, 2. vydanie (Potasch, Hašanová), dátum vydania 18.6.2015 v počte 1 ks; 2. Zákon o priestupkoch. Komentár (Mária Srebalová a kol.), dátum vydania 26.1.2015 v počte 1 ks. 22.02.2017
O10307170106 21.02.2017 43890270 KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s. Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice V súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách a Štatútom mesta Košice objednávame u Vás inzerciu oznámenia o konaní dobrovoľnej dražby majetku mesta Košice v denníku Košice dnes, podľa textu uvedeného v prílohe. Príloha: text inzercie Formát plošný, orámovaný Termín uverejnenia: najneskôr do 8.3.2017 22.02.2017
O10307170105 21.02.2017 31275869 JUDr. Daniela Kováčová, notárka Hlavná 58, 040 01 Košice V súlado so zák. č. 527/200 Z.z. o dobrovoľných dražbách objednávame u Vás notárske služby spojené s konaním dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti - kotolne s.č.3415 na parcele č. 816/9 a pozemok C KN parc.č. 816/9 v k.ú. Stredné mesto, LV 10527: - registrácia oznámenia v centrálnom notárskom registri dražieb, vrátane overenia podpisu primátora mesta - osvedčenie priebehu dražby do notárskej zápisnice - registrácia oznámenia výsledku v CNRD Dobrovoľná dražba sa uskutoční 27.3.2017 o 9.00 hod. Lehota splatnosti faktúry 30 dní 22.02.2017
O10307170104 21.02.2017 36212644 TWO WINGS s.r.o. Letisko Košice , 041 75 Košice Občerstvenie s obsluhou na XIV. zasadnutie MZ v Košiciach dňa 27.02.2017 pre 65 osôb v cene 4,50 EUR/osoba. Predpokladaná cena spolu do 292,50 EUR. Poznámka: k fa. je potrebné priložiť aj rozpis stravy. 22.02.2017
O30000170022 21.02.2017 35900008 HYCA, s.r.o. Myslenická 1, 902 03 Pezinok Objednávam u Vás rýchloupínací poistný čap nakladacieho kríža. 24.02.2017
O10307170103 21.02.2017 36577715 EXPA PRINT, s.r.o. Vodárenská 2, 040 06 Košice Propagáčne matriály /3x20 A2 + plagát 1x1,8m/ na koncerty košických umeleckých škôl dňa 22.3.2017, 5.4.2017 a 6.4.2017 v Historickej radnici. "Predstavujeme talenty 2017" 22.02.2017