Prehľad dokumentov - zmlúv, faktúr, objednávok

Interné číslo Dátum IČO Dodávateľ Adresa Predmet Dátum zverejnenia
O10307170039 20.01.2017 Čopíková Viera, Ing. Dvorkinova 341/14, 040 22 Košice Objednávame u Vás vyhotovenie ZP na stanovenie VŠH pozemkov a hodnotu výšky nájmu na pozemky registra C KN parc. č. 501/25 až 31, 33,35,38,384/ až 389 v k. ú. Južné mesto v lokalite VŠA za účelom prenájmu. Lehota na predloženie: v troch vyhotoveniach do 25.01.2017. Lehota splatnosti faktúry: min. 30 dní 23.01.2017
O10307170036 20.01.2017 31648843 KOFAX, s.r.o. KOŠICE Moyzesova 62, 040 01 Košice Skartovač HSM 90.2/5,8/2/10-12/225/25 v počte 1 ks v cene 115,20 € s DPH. 20.01.2017
O10307170035 20.01.2017 31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností v počte 2 ks. 20.01.2017
O10307170034 19.01.2017 Horváthová Alena, Ing. Havanská 2565/12, 040 13 Košice Objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc.č. 1702/2 s výmerou 80 m2, časť parc. č. 8301/2 (diel č. 1) s výmerou 6 m2 a časť parc. č. 8116/2 (diel č. 2) s výmerou 2 m2 v k.ú. Severné mesto (podľa GP č. 59/2016 zo dňa 22.11.2016) z dôvodu pripravovaného prevodu. Záhrada je dlhodobo užívaná žiadateľom na oddych v rámci oplotenej nehnuteľnosti. Termín dodania: do 25.1.2017 v 3 vyhotoveniach Lehota splatnosti faktúry 30 dní 20.01.2017
2017000145 19.01.2017 00323934 Obec Bačkovík Bačkovík 41, 044 45 Bačkovík Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2017 19.01.2017
2017000143 19.01.2017 00324817 Obec Trstené pri Hornáde Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 19.01.2017
2017000144 19.01.2017 00324426 Obec Malá Ida Hlavná 11, 044 20 Malá Ida Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2017 19.01.2017
2017000146 19.01.2017 Vécsey Štefan, MUDr. Garbiarska 1074/9, 040 01 Košice Kúpna zmluva - predaj - pozemok C KN parc. č. 4097 o výmere 19 m2, k.ú. Severné mesto 20.01.2017
2017000147 19.01.2017 Vodrážková Zuzana Magurská 1205/3, 040 01 Košice Kúpna zmluva - predaj - pozemok C KN parc. č. 4504 o výmere 14 m2, k.ú. Severné mesto 20.01.2017
O10307170032 18.01.2017 36318132 Mahrlo, s.r.o. Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín Objednávame si u Vás: - priestorový teplomer GTH 200 Air s batériou a návodom na obsluhu; - kalibráciu uvedeného priestorového teplomeru. 20.01.2017
2017000150 18.01.2017 45736171 SVETIELKO POMOCI n.o. Pražská 8, 040 11 Košice Poskytnutie fin. príspevku na prevádzku soc. služby 23.01.2017
2017000149 18.01.2017 31267050 Košická organizácia vozičkárov - Nezávislý život Talinská 1, 040 12 Košice Poskytnutie fin. príspevku na prevádzku soc. služby 23.01.2017